Kilis'te 7 Aralık coşkuyla kutlandı

  

 Devamı

 

 VİDEO

Devamı

 

 Kilis'in il oluşunun 25. yıldönümü

Kilis’imizin il oluşunun 25. yıldönümünü yürekten kutlar, İlimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, saygıdeğer hemşerilerimi saygı ve sevgiyle selamlarım.  

 Devamı

Derneğimiz
  Dernek Tüzüğü
  Kurucu Üyeler
  Dernek Organları
  Üyelik Başvuru Formu
  Ziyaretçi Defteri
Kilis Hakkında
  Tarihçe
  Coğrafi ve İdari Yapı
  Ekonomi
  Kültür
  Turizm
  Eğitim
  Spor
  Kilis Yemekleri
  Basında Kilis
  Telefon Rehberi
  İlçeler

"Yardımlaşma; dostluğun direği, insanlığun gereğidir." Derneğimize yardımlarınızı bekliyoruz.

   Nazan Sezgin'in kaleminden   Kilisli Muallim Rif'at Bilge

Hava Durumu

Döviz Kurları


Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  3030723
Bugün Ziyaretçi :  1014
Aktif Ziyaretçiler :  3

Coğrafi İdari Yapı

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
A - Dağlık Alanlar;  
Güney ucunda Türkiye-Suriye sınırının üzerinden geçtiği Darmik Dağ' ından başlayarak kuzeye doğru Hazil, Karruca, Kartal, Büyük Arapdede ve Sof Dağları' yla devam eden kuşağın yükseltisi 1250 m. Civarındadır. En yükse noktayı teşkil eden Sof dağı ise 1496 m. Dir. Güneydoğu Torosların ön sıralarını oluşturan bu dağlık kuşağın yapısını tortularla karışık halde bulunan serpantinler ve yer yer bazaltılar meydana gelir. Örneğin Darmik, Büyükikiz ve Karlıca Dağları bazaltik konilerdir. Daha kuzeyde Arapdağı ise lütisyen kalkerlerinden müteşekkildir.
            Arabistan bloku ile Hatay-Maraş grabeni arasında doğudan ve batıdan faylarla sınırlanan bu dağlık alanın oluşumunda tektonik yükselmelerin rolü vardır. Külenin Hatay-Maraş grabenine  bakan barı yamaçlarında yer yer asılı  vadilerin olduğu Afrin Vadisi, orta çığırında Belenözü Köyü yakınında daha dirençsiz olan yapıyı aşındırdığı ve altındaki sert Kreatese kalkerlerine dalarak gömük menderesler oluşturduğu gözlenmektedir.
            Böylece bu dağları, amanos Dağları kadar belirgin olmamakla birlikte bir host olarak değerlendirilmek mümkündür.
B - Platoluk Alanlar;
Kilis Ovası ve diğer küçük ölçülü düzlükler dışında kalan çok geniş kısım platolardan oluşur. Bu platolar litolojileri ve tarımsal değerleri bakımından farklı iki tipe ayrılır;
            1- Bazalt Platolar : Bu Platolar Afrin vadisi doğusunda Kilis ovası ve Yavuzlu köyü çevresindeki düzlükler ile Balık ve Sinnep suları arasındaki dar alanlı düzlükler dışında sahanın tamamını işgal etmektedirler.
            Batıda Afrin çayı, güneyde Kilis ovası, doğuda Balık ve Sinnep sularıyla kuzeyde Afrin çayının küçük bir kolu arasında uzanan doğu kesimdeki geniş bazalt platosu, kabaca kuzey-güney yönünde olan bir dikdörtgene benzer. Platonun kuzeyindeki geniş bir saha hafif engebeli ve kış mevsiminde sığ gölcüklerin oluştuğu yeknesak bir coğrafya arz etmektedir.
 2- Diğer Platolar : Bunlar parçalar halinde sahanın çeşitli kısımlarında bulunurlar. Afrin ve Sabun suları arasında en geniş yayılışı alanına sahip olan bu platolar hafif engebeli güzlüklerden oluşmuştur.
        C - Düzlük Alanlar;
Kilis ovası tektonik kökenli bir ovadır. Daha önce de belirtildiği gibi güney kısmının düşey atılımlı bir fayla çökmesi sonucu platodan aşındırılan malzemelerin bu kısımda birikmesiyle oluşmuştur.
         Yaklaşık 100-110 km2 lik bir alana sahip olan ovanın denizinden tahmini yüksekliği 600-650 m c,varındadır. Kilis ovası doğusundaki Elbeyli ovasından geniş bir bazalt eşiğiyle ayrılmıştır. Akpınar deresi ova üzerinde güney-güneydoğu yönüne akarak aynı yönde uzanan bir birikinti yelpazesi oluşturmuştur.kuzeyden 950-1000 m. Yükseklikteki bazalt platosu, doğudan Sinnep suyu ve güneyden Suriye sınırı tarafından kuşatılan ovanın doğu-batı yönünde uzunluğu 12-15 km. kuzey-güney yönündeyse 6-8 km.dir.
  
FİZİKSEL COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ
Kilis ili Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Hatay-Maraş  oluğu ile Fırat Irmağı   arasında uzanan Gaziantep Platosu'nun güneybatı kesiminde yer alır.
1,521 kilometrekarelik bir alanı kapsayan bu coğrafya 36o kuzey enlemi, 32o doğu boylamı arasında olup; doğuda Oğuzeli, batı ve kuzeyde İslahiye, kuzey ve kuzeydoğuda  Şahinbey, güneyde Suriye toprakları ile çevrilidir
Yüzey Şekilleri
Bölgedeki yerbilimsel (jeolojik ve jeomorfolojik) anlamda oluşum II. Ve III zamanlarda gerçekleşmiş olup; geniş bir alan, bu zaman dilimlerinde oluşan yaşlı bazalt ve doleitlerle kaplıdır.
Yörenin jeolojik yapısını Afrin Vadisi'nin batısında yer alan "Orojenik Fliş Zonu" ile vadinin doğu yönündeki "Gaziantep-Adıyaman Önçukuru Sedimantasyon Havzası" oluşturur.
Bu yapı üst kretase formasyonları üzerinde tersiyer yaşlı tortullar ve kuvarterner bazalt  tabakaları içermekte olup; miyosen sonunda oluşan faylarla, fay sistemleriyle yarılmıştır.
Bölgenin toprak yapısı yaş bakımından olgun (zonal) ve genç (azonal) özellikler içermektedir. Kalkerli-kalkersiz ve ağır killi bazaltik topraklar genellikle kırmızı ve kahverenkli olup,  zonal özellik içerirken; ova ve koyak boylarındaki alüvyol ve kolüvyol topraklar azonal özellik taşır.
İlin kuzey ve kuzeybatı yönünde yer alan  engebeli yapı, Kartal Dağı'ndan (Sof Dağı) başlayarak Suriye sınırına doğru alçalmaktadır.
Kurt Dağları, Darmik Dağı, Hazal Dağı, Kefiz Dağı, Koruca Dağı, Arap Dede Dağı ve Büyük Dağ ilin önemli yükseltilerini oluşturur.
 
Akarsular
Havza genişliği ve su miktarı bakımından yörenin  en önemli akarsuyu Afrin Çayı'dır. Gaziantep'in kuzeybatısındaki Külecik Dağı'ndan doğan bu akarsu Musabeyli İlçesi sınırları içinde vadi tabanını genişleterek, Kilis'in batısından il sınırları dışına çıkar.
Kilis İli sınırlarında 70 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan Afrin Çayı, Bakırcan Deresi  ile Karadere'nin  birbirine karıştığı yerlerde "Kara Afrin" adını alır.
Sabun Suyu (50 km), Balık Suyu (45 km), Sinnep Suyu (30 km) ilin diğer akarsuları olup; bu akarsular üzerinde Seve Barajı, Üçpınar, Balıklı, Konak Göletleri bulunmakta, Sapkanlı Göleti de yapım aşamasındadır
İklim
Yıllık ortalama yağış miktarı 515,8 mm'dir. Yağışlar genellikle yağmur biçiminde (yılın 2-3 günü karlıdır) "aralık, ocak, şubat, mart" aylarında yoğunlaşır.
Yıllık ortalama nispi nem %56 (en yüksek kış aylarında, en düşük nem haziran) olup, yıllık ortalama  basınç  942.0 mb'dir
Yörede batıdan ve kuzeyden esen rüzgarlar etkilidir. Soğuk ve kuru / kurutucu bir etkisi olan poyraz,  kış mevsiminin habercisidir ve halk arasında "mihrican" adıyla bilinir. Batıdan esen rüzgarlar nemli ve serin olduğundan yöre halkının beklediği  rüzgarlardır.
Bu atmosfer olayları kişi ve toplum yaşamını doğrudan etkilediğinden yöre halkı "şarki bulandırır, garbi sulandırır; kıbleden geldi kışımız, Allah'a kaldı işimiz." tekerlemesini düzmüştür.
Akdeniz iklimi (tropikal) ile Doğu Anadolu ikliminin (karasal) kesiştiği bir yerde bulunan Kilis ve yöresinde, adı geçen iklim kuşaklarının özellikleri egemendir. Bu  yapı biri sıcak-kuru, diğeri serin-nemli olmak üzere farklı klimatolojik özellik içerir.
İlde yıllık ortalama sıcaklık 16.8oC'dir. Kış mevsiminin en soğuk günleri ocak (ortalama ısı 3.6oC - 6.5oC) ayı; yaz mevsiminin en sıcak günleri ise temmuz ve ağustos (ortalama ısı 26.8oC) aylarıdır.
Bitki örtüsü
Güneydoğu Anadolu step örtüsü ile Akdeniz bitki örtüsü (maki) arasında bir geçit alanı durumunda kalan Kilis coğrafyasının, tarıma elverişli olmayan alanının %16'sını çayır ve meralar, %12'sini fundalıklar, %6'sını da ormanlık alanlar oluşturur.
Yaklaşık 7600 ha'lık bir alana yayılan orman ve korular Kurt Dağı, Haremli Tepesi, Afrin Çayı, Sabun Suyu, Deliçay yörelerinde yoğunlaşmıştır. Bu alan kızılçam (yöredeki en yaygın ağaç türü), meşe (kermez meşesi, pırnal meşesi, mazı meşesi, palamut meşesi), ardıç, tesbih ağacı, sakız ağacı, menengiç, akçakesme, sumak, badem, alıç, ahlat gibi ağaç türleri ile kaplıdır. Orman altı bitki örtüsü ise karaçalı, püren ve karışık maki formasyonlarından oluşur.
Yörenin endemik flora ve faunasını Gaziantep coğrafyasından ayrı düşünmemek gerekirse de, Kilis ve yöresiyle (özellikle  Kurt Dağı,Sof Dağı) özdeşleşen endemik türler şunlardır:
Centaurea hausknechtii (peygamber çiçeği), Corchicum davisii (acı çiğdem), Fritillaria viridiflora (ters lale), Hesperis aintabica (Antep gece menekşesi), Onosma bornmuelleri (emzik otu), Satureja aintabensis (Antep sateri), Astragalus aintabicus (Antep geveni)
Anıt Ağaçlar
İl coğrafyasında, Belenözü (Ravanda) Köyü  (iki çınar, bir çam) ile  merkez Hacı İlyas Mahallesi Akcurun Caddesi'nde  (bir  çınar) olmak üzere, toplam  "dört" adet  ağaç "doğal anıt" olarak tescil edilmiştir.
AV VE YABAN YAŞAMI
Yörenin ormanlık ve dağlık alanları av ve yaban yaşamı yönünden oldukça zengin olup, bu alanlarda; yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, tavşan, karga, kuyruk süren, keklik (kınalı keklik,kum kekliği), bıldırcın, üveyik, ördek, kaz, su çulluğu, kaya güvercin, bağırtlak, kıl kıvrık gibi türler yaşamaktadır.
Yazarlar
M. Yahya EFE

Kilis’e ek Yoğun Bakım Servisi
Hüseyin TOPRAK

BAYRAMINIZI KUTLAMIYORUM
Ayten YAVAŞÇA

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok!
Mehmet KADIOĞLU

MİRAÇ MUCİZESİ
Kebire KAYABAŞ

Bayramınız kutlu olsun…
Atilla YÜNCÜOĞLU

Bu gönül varya...
Harika ÖREN
Meryem DEMİR

Bir Bilge Kişiyi andık…
Gonca TOKUZ
Ahmet BARUTÇU
Nejat TAŞKIN

Yazar Sami Kabasakaloğlu'un Tarihi Romanı

GENEL KURUL DUYURUSU

DUYURU
TRT Şef ve Sanatçılarının yönettiği, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korolarımıza, her yaşta sesi güzel bay ve bayanlar alınacaktır. İlgilenenlerin;
ön görüşme yapmak için, aşağıdaki telefonlara müracaat etmeleri duyurulur.
Derneğimizde; Ud ve Bağlama dersleri de verilir.
*
Tel:
0.532- 473 03 79
 0.533- 680 87 16 
 

Maço'muzu kaybettik!

Biz seni çok sevdik Maço

 

Her Hakkı Saklıdır. Kilis Yardımlaşma Derneği © 2009